KREDYT GOTÓWKOWY EKO NA CELE EKO BEZ PROWIZJI

 

Przyjdź do dowolnej Placówki banku, wypełnij wniosek i ciesz się z preferencyjnych warunków Kredytu gotówkowego EKO.

Prowizja: 0%

Kredyt ten pomoże Tobie sfinansować:

1)  zakup odnawialnych źródeł energii:  instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych ;

2)  zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy  ciepła z  osprzętem, kotła   gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego  z osprzętem, kotła na paliwo stałe  (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego  co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE)  2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania     dyrektywy Parlamentu Europejskiego i   Rady 2009/125/WE w  odniesieniu do  wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na  paliwa stałe, materiałów budowlanych   wchodzących w skład systemu  ogrzewania  elektrycznego;

 3) zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji  grzewczej;

 4) pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych,  kolektorów słonecznych;

 5) pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;

 6) zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych  wraz z wykonaniem usługi docieplenia;

 7) zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;

 8) zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 9) pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej  dokumentacji  projektowej w ramach realizacji kredytowanej  inwestycji;

10) zakup sprzętu AGD A+++;

11) zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni  ścieków;

12) zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i  skuterów z napędem elektrycznym

 

Maksymalna kwota kredytu:  100 000,-zł.

Okres kredytowania:  84 miesiące ( 7 lat)

Oprocentowanie kredytu:

 1) dla kredytów z okresem spłaty do 36 miesięcy - stałe: 7,00% w skali roku

2) dla kredytów z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy - zmienne stanowiące sumę stawki bazowej :WIBOR 12M i stałej marży Banku 3,00 p.p. 

Stawka bazowa WIBOR12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

Warunkiem utrzymania preferencyjnego oprocentowania stałego w wysokości 7% lub zmiennego wynoszącego stawka WIBOR 12M plus marża Banku 3,00 p.p. jest dostarczenie opłaconych faktur na cele wskazane poniżej wystawionych przynajmniej na jednego z Kredytobiorców.

Prowizja:  0%

Przykład  reprezentatywny:

Kwota udzielonego kredytu 28 300,00 zł. Całkowita kwota kredytu 28 300,00 zł. Okres kredytowania 37 miesięcy. Roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,65%. Całkowity koszt kredytu wynosi 3 079,32 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 3 079,32 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,86%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 31 379,32 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.07.2022 r.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy.

Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.