Kredyt płynnościowy dla rolników 2%

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych - linia UP (z dopłatami do oprocentowania ARiMR).

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły oferty?

Wypełnij formularz! Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych - linia UP (z dopłatami do oprocentowania ARiMR).

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m. in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

Za zobowiązania finansowe związane z prowadzeniem działalności rolniczej uznaje się kredyty obrotowe, inwestycyjne, pożyczki bankowe czy pozabankowe, podatki, ubezpieczenia, czynsze dzierżawne związane z prowadzeniem działalności rolniczej z wyjątkiem wyłączonych powyżej.

Działalności objęte kredytowaniem:

 • Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1
 • Uprawy roślin wieloletnich 01.2
 • Rozmnażanie roślin 01.30 Z
 • Chód i hodowla roślin 01.4
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50 Z
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 01.64 Z

Kwota kredytu udzielona producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł - gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł - gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł - gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Przy ustalaniu kwot kredytu nie uwzględnia się udzielonych producentowi kwot kredytów preferencyjnych z innych linii kredytowych.

Prowizja:

 • 0% - dla Klientów, którzy ubezpieczyli lub ubezpieczą uprawy w naszym Banku (jesień 2022, wiosna 2023, jesień 2023)
 • 0,3% - dla pozostałych Klientów.

Brak innych opłat, prowizji.

Wkład własny nie jest wymagany.

Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stopie referencyjnej WIBOR 3M* + marża 3 p. p. Oprocentowanie należne Bankowi jest płacone przez:

 • Kredytobiorcę w wysokości 2% z zastrzeżeniem zasad opisanych w pkt. maksymalny okres kredytowania.
 • ARiMR w pozostałej części.

Maksymalny okres kredytowania wynosi do 72 miesięcy z tym, że pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż:

 • 36 miesięcy w przypadku kredytów do 100 000 zł,
 • 48 miesięcy w przypadku kredytów do 200 000 zł,
 • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 400 000 zł.

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu nie może przekroczyć 2 lat.

Zabezpieczenie kredytu:

 • do 200 000 zł łącznie udzielonych kwot kredytów z linii UP obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytów jest:
 1. weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę/Współkredytobiorców,
 2. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
 • powyżej 200 000 zł do 400 000 zł łącznie udzielonych kwot kredytów z linii UP wymagane jest dodatkowo zabezpieczenie rzeczowe.

Pomoc publiczna:

Pomoc z tytułu dopłat do kredytów z linii UP może być kumulowana z innymi pomocami przyznanymi na podstawie Komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wparcia gospodarki po agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy ( Dz.Urz.UE.C.10/3 z 17.03.2023 r.) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:

 • produkcji podstawowej produktów rolnych - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach ,,tymczasowych kryzysowych ram'' nie może przekroczyć 200 000 EUR,
 • prowadzenia działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach ''tymczasowych kryzysowych ram'' nie może przekroczyć 300 000 EUR,
 • prowadząca działalność w kilku sektorach - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach ''tymczasowych kryzysowych ram'' nie może przekroczyć 2 000 000 EUR

 

*Stopa referencyjna WIBOR 3M ogłaszana jest na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału i podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M, ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.