INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERTYTALNEGO „IKZE”

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest rachunkiem oszczędnościowym, na którym gromadzone środki stanowią element tzw. III filarowego systemu emertytalnego.   

 

Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoby małoletniej, która ukończyła 16 lat i uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

 

Charakterystyka Produktu

  • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
  • Możliwość posiadania wyłącznie jednego IKZE
  • Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na IKZE określone jest w Tabeli oprocentowania depozytów
  • Kapitalizacja odsetek dokonywana jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
  • Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczania od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE
  • Rachunek może być otwarty i prowadzony na rzecz jednej osoby